Kwestionariusz ankietowy dotyczący partycypacji obywatelskiej młodzieży - perspektywa młodzieży

Droga Młodzieży,

Badanie ankietowe jest przeprowadzane w ramach projektu SB YCGN (South Baltic Youth Core Group Network).

Celem badania jest określenie lokalnych potrzeb związanych z partycypacją obywatelską młodzieży* w opinii młodych ludzi w wieku 14-24 lat by zwiększyć uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, w tym w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnego środowiska społecznego, gospodarczego, kulturowego, ekologicznego i politycznego. Pozwoli ono porównać sytuację młodzieży i jej opinie w skali transgranicznej (międzynarodowej) w Danii, Litwie, Polsce i Szwecji. Badanie ankietowe zostało przygotowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu w Kłajpedzie.

Badanie jest anonimowe, jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i praktycznych by zwiększyć udział młodzieży w życiu publicznym.

Twoje zaangażowanie i opinie mogą zmienić rzeczywistość!

Dziękujemy za udział w badaniu.

*Partycypacja obywatelska to możliwość zabierania głosu oraz uczestniczenia w działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze, organizacje, szkoły itp., które dotyczą nas jako obywateli.

1. W jakim stopniu interesuje Cię tematyka związana z:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – bardzo słabo, 2 – słabo, 3 - Średnio, 4 – mocno, 5 – bardzo mocno.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
4
5
1
Moją szkołą/uniwersytetem/pracą zawodową
2
Moim najbliższym sąsiedztwem
3
Moimi przyjaciółmi
4
Moją dzielnicą
5
Moim miastem / moją gminą
6
Moim państwem
7
Regionem Morza Bałtyckiego (Polska, Dania, Szwecja, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Finlandia, wybrane obwody północno-zachodniej Rosji)
2. Czy jesteś zainteresowany wpływaniem na sprawy w twojej gminie?
zdecydowanie tak
raczej tak
ani tak ani nie
raczej nie
zdecydowanie nie
3. Czy masz możliwość zabierania głosu w sprawach dotyczących twojej szkoły/uniwersytetu?

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – mam taką możliwość i zabieram głos, 2 – mam taką możliwość, ale nie zabieram głosu, 3 - nie mam takiej możliwości i nie zabieram głosu.

(Jeśli nie uczysz się to przejdź do kolejnego pytania)

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
1
O przedmiotach, które dodatkowo wybiorę
2
O rodzaju zadania domowego
3
O wyglądzie planu lekcji
4
O ocenie pracy nauczyciela
5
O regulaminie szkoły/uniwersytetu
6
O barze w szkole/uniwersytecie
7
O wyglądzie budynku szkoły/ uniwersytetu
8
O ofercie spędzania wolnego czasu
4. O czym decydujesz w swojej gminie?

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – mam taką możliwość i zabieram głos, 2 – mam taką możliwość, ale nie zabieram głosu, 3 - nie mam takiej możliwości i nie zabieram głosu.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
1
O wyborze władz lokalnych
2
O strategii rozwoju gminy
3
O podziale środków w budżecie gminy
4
O zagospodarowaniu terenu mojej gminy
5
O inwestycjach/remontach w mojej gminie
6
O wydarzeniach kulturalnych w gminie
7
O innych sprawach, jakich
5. Co robisz, jeśli chcesz wpływać na sprawy w Twojej szkole/mieście/gminie?:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – nie, 2 – raczej nie, 3 - ani tak, ani nie, 4 – raczej tak, 5 – tak.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
4
5
1
Proszę o pomoc moich rodziców
2
Proszę o pomoc moich nauczycieli
3
Proszę o pomoc urzędnika samorządu lokalnego/przedstawiciela władz
4
Proszę o pomoc znanego polityka
5
Proszę o pomoc osobę z organizacji pozarządowej
6
Rozmawiam z przyjaciółmi o problemie
7
Piszę o problemie w Internecie lub na blogu lub Facebooku
8
Organizuję grupę młodych ludzi, którzy będą ze mną współpracować w tej sprawie
9
Działam w samorządzie uczniowskim/studenckim w szkole lub na uniwersytecie
10
Działam w organizacji młodzieżowej
11
Uczestniczę w publicznych konsultacjach społecznych
12
Kontaktuję się z lokalnymi dziennikarzami
13
Inne, jakie
6. Co twoim zdaniem ogranicza angażowanie się młodych ludzi w sprawy publiczne:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – bardzo słaby wpływ, 2 – słaby wpływ, 3 - średni wpływ, 4 – silny wpływ, 5 – bardzo silny wpływ.

Nr
Bariery
1
2
3
4
5
1
Brak zrozumienia przez dorosłych potrzeb młodych ludzi
2
Brak motywacji młodzieży do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w szkole, organizacjach oraz władzach lokalnych i centralnych
3
Brak informacji, jak można się zaangażować się w podejmowanie decyzji w szkole, organizacjach i władzach lokalnych i centralnych
4
Brak chęci polityków rozmawiania z młodzieżą
5
Rodzice nie pozwalają dzieciom zaangażować się w sprawy publiczne
6
Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności młodych ludzi do większego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w szkole, organizacjach i władzach lokalnych i centralnych
7
Brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności urzędników, przedstawicieli szkół i organizacji pozarządowych w zakresie zwiększenia uczestnictwa młodzieży w podejmowaniu decyzji
8
Brak wiary młodzieży we wdrażanie ich pomysłów
9
Za mało kontaktów młodzieży z lokalnymi politykami i urzędnikami
10
Brak zainteresowania młodzieży udziałem w podejmowaniu decyzji w szkołach lub organizacjach lub władzach lokalnych i centralnych
11
Inne, jakie
7. Co by zwiększyło Twoje zaangażowanie w kształtowanie lokalnego otoczenia:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – bardzo słaby wpływ, 2 – słaby wpływ, 3 - Średni wpływ, 4 – silny wpływ, 5 – bardzo silny wpływ.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
4
5
1
Spotkania z osobami, które opowiedzą jak można się angażować
2
Spotkania z osobami, które aktywnie działają na rzecz lokalnego otoczenia
3
Możliwość uczestnictwa młodzieży w spotkaniach władz lokalnych
4
Możliwość przedstawienia przez młodych ludzi swoich opinii władzom lokalnym
5
Działania Rad Młodzieżowych w gminach, które mogą wpływać na decyzje samorządów lokalnych
6
Możliwość przedstawienia przez młodych ludzi swoich opinii władzom szkolnym i organizacjom pozarządowym
7
Wdrażanie propozycji młodzieży (np. przez władze lokalne, szkoły lub organizacje pozarządowe)
8
Tworzenie projektów społecznych na rzecz zaangażowania obywatelskiego młodzieży
9
Stworzenie większej liczby lokalnych organizacji młodzieżowych
10
Stworzenie międzynarodowej organizacji młodzieżowej
11
Budowanie nowego modelu relacji między młodzieżą a instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
12
Podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym
13
Wymiana informacji pomiędzy młodymi ludźmi o podejmowanych przez nich działaniach (autopromocja młodzieży)
14
Informacje w środkach masowego przekazu o przykładach obywatelskiego uczestnictwa młodzieży
15
Rozwój współpracy młodzieżowych organizacji na poziomie lokalnym
16
Rozwój współpracy młodzieżowych organizacji na poziomie międzynarodowym
17
Szersza wiedza lub umiejętności przedstawicieli władz lokalnych, szkół, organizacji pozarządowych w zakresie zwiększenia partycypacji obywatelskiej młodzieży
18
Inne, jakie
8. Jaka dodatkowa wiedza i umiejętności zwiększyłyby Twoje zaangażowanie w sprawy publiczne:

proszę ocenić każde oświadczenie na skali: 1 – bardzo słaby wpływ, 2 – słaby wpływ, 3 - średni wpływ, 4 – silny wpływ, 5 – bardzo silny wpływ.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
4
5
1
O sposobach podejmowania decyzji w szkole, uniwersytecie, urzędzie gminy/miasta, przedsiębiorstwie, organizacji pozarządowej
2
O możliwościach i sposobach wpływania na decyzje w szkole, uniwersytecie, urzędzie gminy/miasta, przedsiębiorstwie, organizacji pozarządowej
3
O sztuce nawiązywania i rozwijania kontaktów z przedstawicielami różnych publicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw
4
O metodach dyskutowania, argumentowania
5
O sztuce przygotowywania urzędowych pism/wniosków
6
O sposobach motywowania siebie i innych do działania
7
O zasadach organizowania różnych wydarzeń
8
O tworzeniu i finansowaniu organizacji pozarządowych
9
O polityce
10
O funkcjonowaniu społeczeństwa
11
O psychologii społecznej
12
O gospodarce
13
Inne, jakie
9. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonałeś którąś z poniższych czynności?

proszę zaznaczyć odpowiedzi zgodnie ze swoim doświadczeniem: 1 – tak, 2 – nie.

Nr
Stwierdzenie
1
2
1
Kontakt z politykiem lub urzędnikiem miasta / gminy
2
Przedstawianie wniosków (postulatów) politykom gminnym, władzom samorządowym dotyczących mieszkańców
3
Przedstawianie wniosków (postulatów) władzom szkolnym/władzom uniwersyteckim/nauczycielom związanych z problemami uczniów/studentów
4
Udział w demonstracji
5
Dyskusje na tematy polityczne na forach, blogach w Internecie
6
Wymiana opinii w sprawach społecznych / politycznych w Internecie
7
Udział w publicznych spotkaniach dla lokalnej społeczności
8
Udział w organizacji młodzieżowej
9
Udział w kościele / stowarzyszeniu religijnym
10. Twój status:
Uczeń szkoły podstawowej
Uczeń gimnazjum
Uczeń szkoły średniej
Uczeń szkoły zawodowej
Student uniwersytetu
Nie chodzę do szkoły i nie pracuję
Pracuję
Inne, jakie:
11. Miejsce zamieszkania (gmina):
Dzierzgoń
Elbląg
Gdynia
Hässleholm
Iława
Køge
Nowe Miasto Lubawskie
Telsiai
12. Twój przedział wiekowy:
14-17
18-24
13. Twoja płeć:
Mężczyzna
Kobieta