Kwestionariusz ankietowy dotyczący partycypacji obywatelskiej młodzieży - perspektywa instytucji

Szanowni Państwo,

Badanie ankietowe jest przeprowadzane w ramach projektu SB YCGN (South Baltic Youth Core Group Network). Celem badania jest określenie lokalnych potrzeb związanych z partycypacją obywatelską młodzieży* w wieku 14-24 lata by zwiększyć uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, w tym w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnego środowiska społecznego, gospodarczego, kulturowego, ekologicznego i politycznego. Pozwoli ono porównać Państwa opinie i sytuację młodzieży w skali transgranicznej w Danii, Litwie, Polsce i Szwecji. Badanie ankietowe zostało przygotowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu w Kłajpedzie.

Badanie jest anonimowe, jego wyniki będą wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych i praktycznych by zwiększyć udział młodzieży w życiu publicznym.

Dziękujemy za udział w badaniu.

*Partycypacja obywatelska to możliwość zabierania głosu oraz uczestniczenia w działaniach i decyzjach podejmowanych przez władze, organizacje, szkoły itp., które dotyczą nas jako obywateli.

1. Współpracuje Pani/Pan z młodymi ludźmi w wieku:
14-17
18-24
nie pracuję z młodzieżą /Prosimy o zakończenie ankiety/
2. Jak często spotyka się Pani/Pan z następującymi postawami we współpracy z młodymi ludźmi w sprawach związanych z wpływem na ich najbliższe otoczenie tj. szkoła, sąsiedztwo, dzielnica, gmina, środowisko lokalne:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – Bardzo rzadko, 2 – Rzadko, 3 - Trudno powiedzieć, 4 – Często, 5 – Bardzo często.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
4
5
1
Młodzi ludzie chcą mieć wpływ na sprawy ich dotyczące
2
Młodzi ludzie chętnie angażują się we współpracę na rzecz najbliższego otoczenia tj. szkoła, sąsiedztwo, dzielnica, gmina, środowisko lokalne
3
Młodzi ludzie oczekują od dorosłych pomocy w rozwiązywaniu ich problemów
4
Angażują się tylko osoby, które chcą osiągnąć korzyści związane z karierą
5
Brakuje wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi a dorosłymi
3. Proszę ocenić poziom zaangażowania młodzieży w proces partycypacji obywatelskiej w Pani/Pana gminie:
Bardzo duży
Duży
Średni
Mały
Bardzo mały
4. Proszę ocenić stopień, w jakim młodzież w Pani/Pana gminie ma wpływ na podejmowane decyzje w poszczególnych sprawach:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – Bardzo mały, 2 – Mały, 3 - Średni, 4 – Duży, 5 – Bardzo duży.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
4
5
1
Wybór swoich przedstawicieli we władzach lokalnych
2
Wybór swoich przedstawicieli w szkole/na uniwersytecie
3
Tworzenie dokumentów strategicznych
4
Kwestie edukacyjne w gminie
5
Inicjatywy kulturalne w gminie
6
Transport publiczny w gminie
7
Zagospodarowanie przestrzenne w gminie
8
Pomoc społeczna w gminie
9
Podział środków z budżetu gminy
10
Przygotowanie i realizacja międzynarodowych projektów
11
Inne, jakie
5. Co byłoby potrzebne by zwiększyć partycypację obywatelską młodzieży w Pani/Pana gminie:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – Zupełnie niepotrzebne, 2 – Raczej niepotrzebne, 3 - Ani potrzebne, ani niepotrzebne, 4 – Raczej potrzebne, 5 – Bardzo potrzebne.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
4
5
1
Zwiększenie środków finansowych na działania włączające młodzież w decydowanie o sprawach publicznych
2
Zwiększenie kompetencji osób odpowiedzialnych za współpracę z młodzieżą
3
Możliwość wymiany doświadczeń z innymi instytucjami i organizacjami pracującymi z młodzieżą
4
Większa otwartość osób decyzyjnych na włączanie młodzieży w decydowanie o sprawach publicznych
5
Formalna współpraca z instytucjami realizującymi politykę młodzieżową, w tym m.in. w regionie Morza Bałtyckiego
6
Znalezienie dobrego lidera, który będzie w stanie skutecznie motywować i angażować młodzież
7
Inne, jakie
6. Co Pani/Pana zdaniem ogranicza angażowanie się młodych ludzi w sprawy ich najbliższego otoczenia:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – bardzo słaby wpływ, 2 – słaby wpływ, 3 - średni wpływ, 4 – silny wpływ, 5 – bardzo silny wpływ.

Nr
Bariery
1
2
3
4
5
1
Brak zainteresowania lokalnym życiem ze strony młodych ludzi
2
Brak poczucia, że ich zaangażowanie coś zmieni
3
Brak wiedzy i umiejętności ze strony młodych ludzi
4
Zakaz ze strony opiekunów, by młodzież angażowała się w sprawy lokalne
5
Brak formalnej możliwości udziału w podejmowaniu decyzji o sprawach publicznych przez młodzież (np. z powodu niepełnoletniości)
6
Niedopuszczanie młodzieży do współdecydowania o sprawach publicznych
7
Nieuwzględnianie opinii młodzieży w podejmowaniu decyzji przez dorosłych
8
Niedocenianie wiedzy i doświadczenia młodzieży przez osoby podejmujące decyzje
9
Brak osób dorosłych potrafiących współpracować z młodzieżą, komunikować się z nią i motywować ją do angażowania się w sprawy publiczne
10
Brak zainteresowani polityków by angażować młodzież w sprawy publiczne
11
Brak jasnej i zrozumiałej informacji o możliwościach angażowania się młodzieży w sprawy lokalne
12
Inne, jakie
7. Jak ocenia Pani/Pana skuteczność poniższych form działania na rzecz zwiększania zaangażowania młodych ludzi w sprawy własnego otoczenia tj. szkoła, sąsiedztwo, dzielnica, gmina, środowisko lokalne:

proszę ocenić każde stwierdzenie według skali: 1 – Bardzo mało skuteczne, 2 – Mało skuteczne, 3 - Średnio skuteczne, 4 – Skuteczne, 5 – Bardzo skuteczne.

Nr
Stwierdzenie
1
2
3
4
5
1
Spotkania polityków z młodzieżą
2
Spotkania urzędników z młodzieżą w szkołach/uniwersytetach
3
Spotkania urzędników z młodzieżą w instytucjach publicznych, poza szkołą
4
Spotkania młodzieży z przedstawicielami organizacji pozarządowych
5
Możliwość opiniowania projektów decyzji władz szkoły
6
Możliwość opiniowania projektów decyzji władz lokalnych
7
Stworzenie listy obszarów, w których młodzież może współdecydować
8
Możliwość udziału młodzieży w decydowaniu o podziale środków w budżecie gminy
9
Organizacja wysłuchań publicznych dla młodzieży
10
Tworzenie rad młodzieżowych w gminach
11
Organizacja "okrągłych stołów" przez np. instytucje publiczne jako formy dialogu między urzędnikami, politykami a młodzieżą
12
Informowanie w mediach o możliwościach partycypacji obywatelskiej młodzieży
13
Promowanie partycypacji obywatelskiej wśród młodzieży z wykorzystaniem Internetu
14
Promowanie partycypacji obywatelskiej przez liderów młodzieżowych w ich własnym środowisku
15
Rozwój współpracy młodzieży w sieciach na poziomie lokalnym
16
Rozwój współpracy młodzieży w sieciach na poziomie transgranicznym (międzynarodowym)
8. Jaka dodatkowa wiedza lub umiejętności mogłyby ułatwić Pani/Panu współpracę z młodzieżą w obszarze jej zaangażowania w sprawy publiczne?
pedagogiczna
psychologiczna
socjologiczna
inna, jaka
9. Płeć:
Mężczyzna
Kobieta
10. Czy jest Pani/Pan:
przedstawicielem władz samorządowych
pracownikiem instytucji edukacyjnej (szkoły/ uniwersytetu/innej instytucji)
pracownikiem. urzędu miasta/gminy
pracownikiem domu kultury
pracownikiem ośrodka pomocy społecznej
pracownikiem innej instytucji publicznej, jakiej
pracownikiem/aktywistą organizacji pozarządowej
przedstawicielem instytucji religijnej
11. Pani/Pana stanowisko w instytucji:
12. Gmina:
Dzierzgoń
Elbląg
Gdynia
Iława
Køge
Nowe Miasto Lubawskie
Telsiai
Vimmerby